Handledning

Handledning är ett processinriktat forum där du tillsammans med mig som handledare kan sortera, reflektera och skapa ny förståelse av ditt yrkessammanhang och dig själv som yrkesperson. Syftet är att du ska få tillgång till så stora delar av dina personliga resurser som möjligt samt hitta relevanta sätt att använda dem på.

Handledningens övergripande mål är att öka kvaliteten för de människor du som handledd arbetar med, dvs. för brukaren, klienten, konfidenten, eleven eller kunden. Övriga mål är kopplade till enskild yrkesmässig utveckling, grupputveckling och verksamhetsutveckling.

I handledning arbetar vi med konkreta exempel som du tar med dig från din arbetsvardag.

Jag erbjuder handledning till enskilda och grupper som i sin dagliga sysselsättning arbetar med människor.

Nya handledningsuppdrag startar jag med en introduktionsdag med fortbildande inslag. Målet med dagen är att hela det handledande sammanhanget ska ha en tillräckligt gemensam bild av systemorienterad teori och metodik i handledning samt att handledningsmål formuleras. Arbetet utvärderas sedan terminsvis utifrån uppsatta mål.

moderna systemiska tankegångar som teoretisk bas
olika fokus utifrån behov och önskemål, t.ex. brukarfokus,
relationsfokus, personalgruppsfokus etc.
kommunikation inom individer samt mellan individer och olika
sammanhang
varierad metodik utifrån aktuellt behov
olika reflekterande positioner
inbjudna parter i rummet i form av direkthandledning
bredd och mångfald som en resurs för att tillvarata och
utveckla kompetens
metodik som stödjer individer och grupper till att integrera ny
information med tidigare kunskaper och därmed till utveckling
att handledningen skall vara en välförankrad verksamhet i
organisationer och hos ledningsrepresentanter
en mängd olika verksamheter i kommunala, privata och
ideella organisationer.

Jag utbildar handledare i egen regi och på högskola. Se utbildning.