Organisationsutveckling

Varje organisation behöver då och då ta nya utvecklingssteg. Behoven kan aktualiseras av att
omvärlden förändrats, att det interna arbetet har gått i stå, att kommunikationen är bristfällig eller
att delar av eller hela organisationen är i kris.

Jag erbjuder processkonsultationer som skräddarsys utifrån specifika behov och som baseras på
god kunskap och erfarenhet inom området.

Min roll som organisationskonsult innebär ofta att leda olika typer av utvecklande samtal, där de
kommunikationssätt jag tillför, hjälper en organisation att samla och integrera relevant information.
Målet är att organisationen mer effektivt och energifyllt kan arbeta mot uppsatta mål.

Jag har ett mycket välfungerande samarbete med andra organisationskonsulter som vid behov
också kan konsulteras.